حدیث هفته

-

اخبار مرکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی اصفهان


1-دانلود فایل مزایده بوفه(قسمت اول)

2-دانلود فایل مزایده بوفه(قسمت دوم)

1-دانلود فایل مزایده زیراکس(قسمت اول)

2-دانلود فایل مزایده زیراکس(قسمت دوم)


دانلود فایل1

دانلود فایل2جهت مشاهده ضوابط انتخاب دانشجوی نمونه فرم های زیر را دانلود نمایید.

فراخوان انتخاب دانشجوی نمونه

کاربرگ شماره 1:انتخاب و معرفی دانشجوی نمونه سال 95


دانشجویانی که در نیمسال دوم سال تحصیلی 95-94 کارورزی خود را با آقای بیانی اخذ نموده اند فایل راهنمای زیر را دانلود نمایند.

دانلود فایل راهنما


 قابل توجه دانشجویان گروه آقای حسینی

از طریق لینک زیر فایل برنامه دروس ترم تابستان(3-94) را دانلود نمایید.

دانلود فایل(نسخه دوم)

پست الکترونیکی کلیه اساتید

سرفصل دروس کاردانی

سرفصل دروس کارشناسی

اطلاعیه های کلاسی

کلیه کلاس های خانم برومند روز چهارشنبه مورخ 95/05/06 تشکیل نمی گردد.

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*--*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
 

خبر خوان - سايت مرکزی جهاد دانشگاهی